Akt oskarżenia w sprawie korupcji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu (bezprawne ingerowanie w procedury przetargowe w następstwie czynów korupcyjnych) - sygn. RP II Ds 35.2016. - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

      W dniu 14 maja 2021 roku, po przeprowadzeniu przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Krakowie, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach skomplikowanego
i pracochłonnego śledztwa, został skierowany do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko 28 osobom, w sprawie dotyczącej procederu korupcyjnego jaki miał miejsce w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu.
     Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło prokuraturze na przyjęcie wersji zgodnie z którą, w ramach realizowanych w latach 2008 - 2017 inwestycji drogowych, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, dochodziło do szeregu nieprawidłowości o charakterze przestępnym w zakresie m. in. procedur przetargowych. Nieprawidłowości te wynikały z przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez osoby pełniące funkcje kierownicze w Powiatowym Zarządzie Dróg, a to ówczesnych: Dyrektora Roberta W., jego Zastępcę Krzysztofa Sz., Kierownika Działu Zamówień Publicznych Józefa K. oraz Kierownika Działu Utrzymania Marcina L. Przeprowadzone w toku śledztwa dowody wykazały, że wykonawcy robót drogowych realizowanych na terenie Powiatu Nowotarskiego na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu udzielali wymienionym osobom oraz inspektorowi nadzoru w PZD Mariuszowi M. korzyści majątkowych.
     Przestępny proceder oparty był na bezpośrednich kontaktach personalnych pomiędzy pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, a przedstawicielami podmiotów realizujących na terenie Powiatu Nowotarskiego wielomilionowe zamówienia w zakresie robót drogowych. Kontakty te przerodziły się właśnie w czyny korupcyjne.
     Ujawnione w toku śledztwa nieprawidłowości, w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, powiązane były w szczególności
z przekazywaniem korzyści majątkowych w zamian za przeprowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób preferujący oferenta, który tych korzyści udzielał. Najczęstszą praktyką w tym zakresie było udostępnianie przez skorumpowanych pracowników zamawiającego, wyłącznie takiemu oferentowi, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponadto dochodziło do ingerencji w złożoną
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu dokumentację ofertową, a mianowicie ujawniono przypadki bezprawnej zamiany tej dokumentacji i prokurowania w ten sposób rzekomych omyłek rachunkowych, skutkujących, w zależności od okoliczności zaistniałych w realiach konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, podwyższeniem bądź obniżeniem ceny oferty, oferenta pozostającego w zmowie
z przedstawicielami zamawiającego, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W sytuacji gdy oferta takiego oferenta nie była najkorzystniejsza, prokurowano zmiany mające skutkować rzekomą omyłką rachunkową, powodującą obniżenie ceny oferty do poziomu zapewniającego wygranie przetargu. Z kolei w sytuacji gdy oferta była najkorzystniejsza, prokurowano zmiany mające skutkować rzekomą omyłką rachunkową powodującą podwyższenie ceny oferty, jednak do poziomu zapewniającego wygranie przetargu, a więc nie przekraczającego ceny kolejnej oferty.
     Łączna kwota korzyści majątkowych przyjętych przez oskarżonych urzędników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu to: 2.816.323,00 złotych.
     W toku postępowania, obok tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób zastosowano również wobec oskarżonych środki zapobiegawcze w postaci m. in. poręczeń majątkowych na łączną kwotę 2.940.000,00 złotych, a także na poczet przepadku osiągniętych korzyści majątkowych oraz orzeczenia kar majątkowych dokonano zabezpieczenia mienia oskarżonych na łączną kwotę 1.954.500,00 złotych, 7.700,00 USD oraz 685 Euro.

     Aktem oskarżenia objęto ww. ówczesne ścisłe kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, a także 23 przedsiębiorców realizujących roboty drogowe i utrzymaniowe na zlecenie tego zarządu. Część z oskarżonych przedsiębiorców spełniła warunki procesowe skorzystania z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary, ujawniając organom ścigania w swoich wyjaśnieniach informacje, dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw w ramach procederu korupcyjnego oraz przedstawiając jednocześnie istotne okoliczności popełnienia tych przestępstw, a trzech spośród nich, w odniesieniu do części popełnionych przestępstw łapownictwa czynnego, spełniło warunki niekaralności w postaci ponadto powiadomienia organów powołanych do ścigania przestępstw.
     Akt oskarżenia dotyczy głównie czynów z: art. 228 § 1 i 3 kk (tzw. sprzedajność pełniącego funkcję publiczną, zagrożona odpowiedzialnością karną odpowiednio do 8 i 10 lat pozbawienia wolności), art. 229 § 1 i 3 kk (tzw. przekupstwo zagrożone odpowiedzialnością karną odpowiednio do 8 i 10 lat pozbawienia wolności), art. 231 § 2 kk (tzw. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza zagrożone odpowiedzialnością karną do 10 lat pozbawienia wolności), art. 305 § 1 kk (tzw. zakłócenie przetargu publicznego zagrożone odpowiedzialnością karną do 3 lat pozbawienia wolności),
     W odniesieniu do 14 spośród oskarżonych przedsiębiorców, mając na uwadze ich postawę w toku śledztwa, załączono do aktu oskarżenia wniosek prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych, stosownie do okoliczności popełnienia konkretnych czynów, kar pozbawienia wolności oraz kar grzywny w łącznej kwocie 1.235.100,00 złotych.
     Prokurator w toku postępowania przed Sądem będzie natomiast wnosił aby wobec oskarżonych, którym zarzucono przyjęcie korzyści majątkowych orzeczony został w całości przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia tych przestępstw.

Rejestr zmian dla: Akt oskarżenia w sprawie korupcji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu (bezprawne ingerowanie w procedury przetargowe w następstwie czynów korupcyjnych) - sygn. RP II Ds 35.2016.

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt