Komunikat prasowy RP III WOS 0611.5.2020 - Prokuratura Regionalna w Krakowie

Prokuratura Regionalna w Krakowie

Komunikat prasowy RP III WOS 0611.5.2020

          Stanowisko Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczące publikacji zamieszczonej na portalu “LoveKraków.pl”, przez Dawida Kucińskiego,pod datą 6 kwietnia 2020 roku, a zatytułowanej “Miasto odzyskuje nieruchomości. Prokuratura niewiele pomogła”.

          W informacji medialnej opublikowanej na portalu “LoveKraków.pl” przez Dawida Kucińskiego, pod datą       6 kwietnia 2020 roku, a zatytułowanej “Miasto odzyskuje nieruchomości. Prokuratura niewiele pomogła”                    w sposób tendencyjny i nierzetelny przedstawiono negatywną ocenę pracy zespołu prokuratorów powołanego     z dniem 4 października 2017 roku Zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 45/17 w sprawie utworzenia Zespołu do analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa karnego, administracyjnego, cywilnego w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie i podległe jej jednostki okręgu krakowskiego, dotyczących przejmowania nieruchomości na terenie miasta Krakowa.

          Przed sporządzeniem publikacji nie wystąpiono o uzyskanie stosownych informacji z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ani też nie uzyskano stanowiska tej jednostki organizacyjnej prokuratury odnośnie przedstawionych tez i ocen jej pracy.

          Odnosząc się do pracy przewołanego Zespołu, w aspekcie treści ww. publikacji należy podkreślić co następuje:

           Od początku powołania zespołu istotna część jego pracy była i nadal pozostaje ukierunkowana na działalność pozakarną (cywilną i administracyjną), której celem było zapobieganie sytuacji przejmowania nieruchomości przez osoby nieuprawnione. Efekt ten został osiągnięty m.in. poprzez analizy stanów prawnych szeregu nieruchomości.

          Stałym elementem każdej analizy stanu prawnego nieruchomości była i jest ocena możliwości:

- zastosowania przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 roku o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa, w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. nr 12, poz.65),

- wykorzystania dyspozycji dekretu z dnia 8 marca 1946r o majątkach opuszczonych i poniemieckich, tj. możliwości przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie tzw. „przemilczenia”,

- spadkobrania Skarbu Państwa.

          Niezależnie efekt zapobiegania przejmowaniu nieruchomości przez osoby nieuprawnione został osiągnięty także poprzez aktywny udział lub inicjowanie postępowań pośrednio wpływających na zmiany praw własności; np. o stwierdzenie nabycia spadku, zmiany stwierdzenia nabycia spadku, uznania za zmarłego, ustanowienia kuratora lub nadzoru nad pracą kuratora, wpis prawa w księdze wieczystej nieruchomości, a jedynie                         w wyjątkowych wypadkach i w sytuacji, gdy Gminie Miasta Krakowa takie uprawnienie (z uwagi na stan własności nieruchomości) nie przysługuje, występowania również     z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy (np. w sprawie dot. nieruchomości przy ul. Karmelickiej 45a).

          Udział, jak i inicjowanie tych postępowań pozwala na weryfikacje danych i formułowanych roszczeń już na etapie poprzedzającym nieodwracalne (z uwagi na domniemania wynikające z wpisów ksiąg wieczystych) zmiany praw własności.

           Zespół w ramach postępowania pozakarnego przeprowadził analizę stanu prawnego 492 nieruchomości, skierował 2 powództwa, 21 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawach cywilnych, 4 wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie art. 182 k.p.a., 8 skarg o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań, zgłosił udział do 110 spraw cywilnych i 35 administracyjnych/lub sądowo administracyjnych, skierował 9 środków zaskarżania w sprawach cywilnych, 21 odwołań/zażaleń                               w postępowaniach administracyjnych, 4 sprzeciwy, 24 skargi na decyzje organów administracyjnych.

          Nadto w zakresie prac Zespołu łącznie prowadzonych zostało 12 spraw karnych. W chwili obecnej pozostały z tej liczby 4 postępowania - pozostałe na podstawie decyzji Prokuratury Krajowej, sygn. PK VII Dsn 314.2018,         z dnia 13 marca 2019 roku oraz sygn. PK VII Dsn 23.2018, z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w oparciu o dyspozycje § 116 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 7 kwietnia 2016 roku, Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 j.t. z późń.zm.) - zostały przekazane do dalszego prowadzenia do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

          Podkreślić należy, iż postępowania przygotowawcze nawet w sytuacji, gdy nie doprowadziły (na chwilę obecną) do skierowania aktu oskarżenia, to stały się osnową pozyskania szeregu dokumentów, które dały podstawę do zainicjowania spraw cywilnych między innymi w przedmiocie zmiany stwierdzenia nabycia spadku; ze wskazaniem jako spadkobiercy Skarbu Państwa (przykłady nieruchomości; Rynek Główny/ ul.Wiślna), lub zmiany wniosków złożonych w postępowaniu spadkowym, co być może doprowadzi do stwierdzenia dziedziczenia Skarbu Państwa (przykład nieruchomość przy ul. św. Gertrudy 9).

          Działalność Zespołu jest prowadzona w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Krakowa; stąd przedstawiony    w treści publikacji zarzut, iż nie przynosi ona żadnego wymiernego efektu nie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Zaprzeczeniem tego zarzutu są przykładowo m.in. działania podjęte w stosunku do takich nieruchomości jak:

- przy ul. Karmelicka 28 (odnośnie której skierowano wniosek do Ministerstwa Finansów o przejście nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa),

- przy ul. Legionów 11 (gdzie zgłoszono udział prokuratora do postępowania toczonego przez Ministerstwo Finansów, z argumentacją wskazującą na rozszerzenie możliwości ujawnienia praw Skarbu Państwa, wobec dokonanej wypłaty odszkodowania),

- przy ul. Miodowa 20 (odnośnie której zainicjowane zostało przed sądem cywilnym postępowania mające na celu doprowadzenie do przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa),

- przy ul. Gertrudy 9 (w którym to przypadku zainicjowano przed sądem cywilnym postępowania mające na celu doprowadzenie do przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa),

- przy ul. Krakowska 23 (odnośnie to której nieruchomości zainicjowano przed sądem cywilnym postępowania mające na celu doprowadzenie do przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa),

- przy ul. Dietla 50 (skierowano do Prokuratora Generalnego projekt skargi nadzwyczajnej),

- przy ul. Karmelickiej 45 a (odnośnie której skierowano powództwo o stwierdzenie nieważności umowy),

- przy: ul. Estery 13, ul. Józefa 38, oraz nieruchomości oznaczonych jako: Lwh 663 Kraków-Kazimierz nr L.kat.23, Lwh 667 Kraków-Kazimierz opisanej jako działki o nr 35/2 i 35/6 (we wszystkich wypadkach skierowano sygnalizację o podjęcie przez Urząd Miasta Krakowa czynności w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich),

- Rynek Główny 26/Wiślna 2 (odnośnie której skierowano wniosek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku),

- przy ul. św. Stanisława 10 (wystąpiono do Prezydenta Miasta Krakowa o skierowanie powództwo o stwierdzenie nieważności ugody na mocy której prawo własności nieruchomości przekazano Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, ze szczegółową argumentacją ewentualnych podstaw żądania).

          Odnosząc się do sformułowanej w treści publikacji w formie zarzutu sugestii, iż Urząd Miasta Krakowa samodzielnie odzyskuje nieruchomości; wskazać należy, iż Prezydent jest obowiązany do ochrony majątku Skarbu Państwa. Tym samym jeżeli, w toku analizy stanu prawnego członek Zespołu pozyskuje informacje o podjętych przez wskazany organ czynnościach, a dane tego postępowania nie czynią koniecznym dodatkowego udziału prokuratora, to mogły mieć miejsce wypadki w których prokurator nie zgłaszał udziału do sprawy o przyczynie informując zainteresowanego.

           Natomiast w przypadku wymienionych w treści publikacji nieruchomości:

- przy: ul. Grodzka 13, ul. Salwatorska 31, ul. Smoleńsk 16, Urząd Miasta Krakowa nigdy nie kierował do prokuratury wniosku o podjęcie w stosunku do nich, jakichkolwiek czynności. W ramach samodzielnie podjętych przez prokuraturę działań związanych z analizą nieruchomości widniejących na listach Ministerstwa Finansów, za które doszło do wypłaty odszkodowania, prokuratura badała natomiast sytuację prawną nieruchomości przy ul. Grodzkiej 13. Po ustaleniu, iż już w 2015 roku realność ta była przedmiotem zawisłego przed Ministrem Finansów, a toczonego z udziałem Gminy Miasta Krakowa, postępowania odstąpiono od dodatkowej
interwencji prokuratury.

- wskazanych w artykule „budynków” prawdopodobnie chodzi o pojedyncze mieszkania znajdujące się przy ul. Mazowiecka 125/143, ul. Felicjanek 15/8, os. Na Stoku 27A/21, ul. Złoty Róg 32/73, ul. Sodowa 48/6 i ul. Na Błonie 9A/333; to również w tych przypadkach nie występowano o interwencje ze strony prokuratury.                        (przekazane w artykule dane wskazują, iż chodzi o spadkobranie mieszkań których właściciele zmarli bezpotomnie i bez pozostawienia testamentu - nie przedstawiono informacji brak informacji aby mieszkania te miały wcześniej nieuregulowany stan prawny).

- przy ul. Wawrzyńca 29, to prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie był uczestnikiem wszczętego na skutek złożonego przez niego wniosku trybie art. 182 k.p.a. - postępowania prowadzonego przed Prezydentem Miasta Krakowa w trybie ustawy z dnia 20.08.1997 roku przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997r .121.770 z późń.zm.), dotyczącego majątku firmy Abeles Poser (fabryka guzików) spółka cywilna.

          Powyżej przedstawione przykłady wyników pracy powołanego Zespołu potwierdzają realne i wymierne efekty pracy osób wchodzących w jego skład, przy wykonaniu przez nich szczególnie pracochłonnych czynności dowodowych i formalnych. Dotychczasowa praca zespołu jest oceniona w sposób jednoznacznie pozytywny.

          Końcowo należy przedstawić ubolewanie z powodu przedstawiania w przedmiotowej publikacji nierzetelnych informacji sugerujących odmienny stan rzeczy, bez uprzedniego sprawdzenia podstawowych danych Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy RP III WOS 0611.5.2020

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Regionalna w Krakowie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-24
Publikacja w dniu:
2020-08-24
Zmiany:
Podejrzyj
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Krakowie
2021 Copyright by Prokuratura Regionalna w Krakowie Agencja iArt